در مقابل این کارشناسان دسته دیگری از کارشناسان هستند که معتقدند وضعیت فعلی بازار خودرو نتیجه بالا رفتن حجم نقدینگی در جامعه است.

این نقدینگی در قالب سرمایه های سرگردان هر روز به یک بازار حمله می کند و بازار خودرو نیز از گزند آن در امان نمانده است.